Zhehui Zhang is a Ph.D. student in Computer Science at University of California, Los Angeles, advised by Prof. Songwu Lu. Prior to UCLA, She received B.S. from Shanghai Jiao Tong University, under the supervision of Prof. Xinbing Wang and Prof. Xiaohua Tian.

Her research interests include: mobile and wireless networks, mobile computing, network and system security. Her resume is available here.

Experiences

Summer 2019, Research Intern @ Alibaba - Sunnyvale CA
Summer 2018, Research Intern @ AT&T Labs - Bedminster NJ
Summer 2017, Visiting Scholar @ Ohio State University - Columbus OH
Spring 2016, Software Engineer Intern @ Intel - Shanghai

Selected publications (Google scholar):

Zhehui Zhang, Haiyang Zheng, Jiayao Hu, Xiangning Yu, Chenchen Qi, Xuemei Shi, Guohui Wang. (2021) Hashing Linearity Enables Relative Path Control in Data Centers, USENIX ATC, 2021.

Yuanjie Li, Chunyi Peng, Zhehui Zhang, Zhaowei Tan, Haotian Deng, Jinghao Zhao, Qianru Li, Yunqi Guo, Kai Ling, Boyan Ding, Hewu Li, Songwu Lu. (2021) Experience: A Five-Year Retrospective of MobileInsight, ACM MobiCom, 2021.

Yuanjie Li, Qianru Li, Zhehui Zhang, Ghufran Baig, Lili Qiu, Songwu Lu. (2020) Beyond 5G: Reliable Extreme Mobility Management, ACM SIGCOMM 2020. [PDF]

Zhehui Zhang, Shu Shi, Varun Gupta, Rittwik Jana. (2019) Analysis of Cellular Network Latency for Edge-Based Remote Rendering Streaming Applications, ACM SIGCOMM 2019 Workshop on NEAT. [PDF]

Zhaowei Tan, Yuanjie Li, Qianru Li, Zhehui Zhang, Zhehan Li, Songwu Lu. (2018) Enabling Mobile VR in LTE Networks: How Close Are We?, Proc. ACM SIGMETRICS.[PDF][Bib]

Zhehui Zhang, Duowen Liu, Sujie Zhu, Shangjie Chen, Xiaohua Tian. (2016) Squeeze More from the Fingerprints Reporting Strategy for Indoor Localization, Proc. IEEE SECON.[PDF][Bib]

Mei Wang, Zhehui Zhang, Xiaohua Tian, Xinbing Wang. (2016) Temporal Correlation of the RSS Improves Accuracy of Fingerprinting Localization, Proc. IEEE INFOCOM.[PDF][Bib]

Teaching services

CS262A Learning and Reasoning with Bayesian Networks, TA
CS31 Introduction to Computer Science I, TA
CS118 Computer Network Fundamentals, TA
CS1 Freshman Computer Science Seminar, TA
CS180 Introduction to Algorithms and Complexity, TA
CS136 Introduction to Computer Security, TA
CS219 Current Topics in Computer System Modeling Analysis: Cloud Computing, Mentor